Theoretical and Applied Mechanics Department

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
e-mail Друк PDF
Головна статті
Сучасні проблеми механіки 2013
Організаційний комітет
28 серпня
29 серпня
30 серпня
Всі сторінки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

ІІ Міжнародна наукова конференція

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ,

присвячена 150-річчю кафедри теоретичної та прикладної механіки

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ПРОГРАМА

 

Київ, 2830 серпня 2013 р.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови оргкомітету:

Вижва С. А., проректор з наукової роботи Київського націо­нального університету імені Тараса Шевченка;

Городній М. Ф., декан механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Члени оргкомітету:

Жук Я. О., завідувач кафедри теоретичної та прикладної меха­ніки Київ. національного університету імені Тараса Шевченка;

Острик В. І., зав. НДЛ механіки спряжених хвильових полів (відп. секр., тел.: (044) 259-03-04);

Маципура В. Т., професор кафедри; П’ятецька О. В., наук. сп.;

Борисейко О. В., Зражевський Г. М., Лебедєва І. В., Улітко І. А., доценти кафедри;

Яковенко К. І., пров. інж. (техн. секр., тел.: (044) 259-03-04);

Пучко Н. П., пров. інженер-математик (техн. секр., тел.: (044) 521-33-34).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Грінченко В. Т., акад. НАН України, директор Інституту гідро­механіки НАН України;

Морозов М. Ф., акад. РАН, Санкт-Петербурзький державний університет, РФ;

Кушнір Р. М., чл.-кор. НАН України, директор Інституту при­кладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстри­гача НАН України;

Нікішов В. І., чл.-кор. НАН України, заст. директора Інституту гідромеханіки НАН України;

Гудрамович В. С., чл.-кор. НАН України, зав. відділом Інсти­туту технічної механіки НАН України і Державного косміч­ного агентства України;

Карнаухов В. Г., зав. відділом Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України;

Жук Я. О., зав. кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Острик В. І., зав. лабораторії механіки спряжених хвильових полів Київ. національного університету імені Тараса Шевченка.


28 серпня

730–1020

 

Реєстрація учасників конференції (4 поверх мех-мат. ф-ту; кафедра, к. 232; просп. Глушкова, 4 е; ст. метро «Виставковий центр»). Поселення іного­родніх учасників в житловому комплексі Інституту після­дипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка (вул. Васильківська, 36)

1030–1050

Відкриття конференції (ауд. 45)

Доповіді (ауд. 45)

1050–1110

Горошко О. О., Пучко Н. П. (Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Кафедра теоретичної та прикладної механіки: 150 років науково-педагогічної роботи

1110–1130

Грінченко В. Т. (Інститут гідромеханіки НАНУ,

м. Київ). Комп’ютер і механіка

1135–1155

Морозов Н. Ф., Беляев А. К., Ильин Д. Н. (Санкт-Петербургский государственный уни­верситет; Институт проблем машиноведения РАН, г. Санкт-Петербург, Россия)

Параметри­ческий резонанс в задаче Ишлинского о скачкообразном продольном нагружении стержня

1200–1230

Перерва

1230–1255

Фрейдин А. Б., Морозов Н. Ф., Вильчевская Е. Н. (Санкт-Петербургский государственный универ­ситет, Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербургский государственный политех­нический университет, г. Санкт-Петербург)

Моделирование фронтов химических реакций в деформируемых телах

1300–1325

Котельнікова А. С., Нікішов В. І. (Інститут гідро­механіки НАНУ, м. Київ)

Вплив підводних пере­шкод на процес поширення поверхневих поодино­ких хвиль

1330–1355

Георгиевский Д. В. (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия)

Об «ортогональных эффектах» напряжённо-дефор­мированного состоя­ния в механике сплошной среды

1400–1500

Обідня перерва

1500–1515

Вайсфельд Н. Д., Реут А. В. (Одеський національ­ний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса) Осесимметричная смешанная задача теории упру­гости для полого дважды усечен­ного конуса

1520–1530

Вайсфельд Н. Д., Мойсєєнок О. П. (Одеський націо­нальний університет імені І. І. Меч­никова, м. Одеса) Антиплоска деформація клиношаруватого середо­вища

1535–1545

Реут В. В., Роговский С. Т. (Одесский националь­ный университет имени И. И. Мечникова, г. Одесса) Неразрезная полосовидная пластинка, ослабленная трещиной

1550–1605

Сидорчук О. А., Черняков Ю. А., Шнейдер В. П. (Дніпропетровський національний уні­верситет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ)

Вплив текстури на пластичне деформу­вання

1610–1620

Белова О. В., Дзюба А. П. (Днепропетровский нацио­нальный университет имени Олеся Гончара, г. Дне­про­петровск)

Экспериментальное исследование влияния повреж­дений контура отверстия на устойчивость цилин­дрических оболочек при осевом сжатии

1625–1635

Дзюба П. А. (Дніпропетровський національний уні­верситет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ) Алгоритм кусково-поліноміальної апроксимації даних експериментальних випробувань

1640–1700

Перерва

1700–1715

Галазюк В. А., Кіт Г. С. (Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут при­кладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Температурне поле у просторі за теплового потоку у круглому отворі теплонепроникного екрану

1720–1730

Лібов Д. Ю. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Крайовий резонанс при неосесиметричній дефор­мації пружного циліндра скінченної довжини

1735–1750

Токовий Ю. В. (Інститут прикладних проблем ме­ханіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Осесиметричні температурні напруження у пруж­ному скінченному циліндрі за нагріву частини біч­ної поверхні

1755–1805

Шворак М. А. (Київський національний універси­тет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Термонапружений стан товстостінного циліндра скінченної довжини у випадку гладкого контакту

1810–1820

Богданов В. Р. (Національний транспортний уні­верситет, м. Київ)

Моделювання накопичення пластичних деформацій на основі числового розв’язування плоскої задачі із урахуванням процесу розвантаження матеріалу

1830

Засідання програмного комітету


29 серпня

Доповіді (ауд. 45)

930–955

Кушнір Р. М., Попович В. С. (Інститут приклад­них проблем механіки і математики ім. Я. С. Під­стригача НАН України, м. Львів)

Про визначення усталеного термо­пруж­ного стану багатошарових структур за високотемпературного нагрівання

1000–1025

Сулим Г. Т., Турчин І. М., Колодій В. О. (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів)

Динамічна плоска задача теорії пружності для радіально-шаруватого циліндра

1030–1055

Лобода В. В., Шевельова А. Є., Тулін К. О. (Дніпро­петровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ)

Дугова тріщина з зонами контакту між включен­ням і матрицею

1100–1125

Карнаухов В. Г. (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, м. Київ)

Термомеханіка зв’язаних полів в непружних мате­ріалах та елементах конструкцій при гармонічному навантаженні

1130–1200

Перерва

1200–1215

Киричок І. Ф., Карнаухова Т. В. (Інститут меха­ні­ки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Національ­ний технічний університет України «КПІ», м. Київ) Осесиметричні резонансні коливання і вібророзі­грів в’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзо­електричними сенсорами при врахуванні темпера­турної залежності властивостей матеріалів

1220–1235

Жук Я. О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Методика оцінки залишкової міцності тонкостін­ного сталевого елемента конструкції при імпульс­ному тепловому опроміненні

1240–1255

Говоруха В. Б., Ходанен Т. В., Лобода В. В. (Дне­пропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, г. Днепропетровск)

Об электрических и магнитных граничных услови­ях на берегах трещины в пьезоэлектромагнитном материале

1300–1310

Сулим Г. Т., Онишкевич В. М. (Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка, м. Львів) Взаємодія жорсткого циліндра з пружним півпросто­ром при теплоутворенні на ділянці контакту

1315–1325

Асташкін В. І., Гачкевич О. Р., Козакевич Т. В., Равська-Скотнічни А. (Інститут приклад­них проб­лем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів; Політех­ніка Опольська, м. Ополє, Польща)

Оптимізація залишкового напруженого стану ста­левих пластин при дії рухомих джерел тепла за врахування структурних перетворень

1330–1430

Обідня перерва

1430–1445

Сенченков І. К., Оксенчук Н. Д. (Інститут меха­ніки ім. С. П. Тимошенка НАН України, м. Київ) Оцінка ефектів термоструктурно механічної зв’яза­ності при імпульсному навантаженні півпростору

1450–1500

Мартиненко М. А. (Національний університет харчових технологій, м. Київ)

Перша основна задача теорії пружності для тіла з циліндричною тріщиною

1500–1510

Мартиненко М. А. (Національний університет харчових технологій, м. Київ)

Аналітичний аналіз напружено-деформованого стану в тілі з циліндричною тріщиною

1515–1530

Острик В. І., Улітко А. Ф., Щокотова О. М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ; Інститут прикладної фізики НАН України, м. Суми)

Контакт з відривом штампа і пружного клина

1535–1550

Середницька Х. І., Чумак К. А., Мартиняк Р. М. (Інститут прикладних проблем механіки і мате­матики імені Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Термопружна трансформація міжфазних щілин з теплопроникним заповнювачем, періодично розта­шованих у біматеріальних структурах

1555–1605

П'ятецька О. В. (Київський національний універси­тет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Дисипативний розігрів та ефективність роботи сенсора при резонансних коливаннях пластини

1610–1630

Перерва

1630–1640

Флячок В. М. (Українська академія друкарства, м. Львів)

Термопружний аналіз шаруватих циліндричних оболонок з теплообміном

1645–1700

Лимарченко О. С., Тімохін О. П. (Київський на­ціональний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Поведінка трубопроводу при закритичних швид­костях течії рідини

1705–1715

Константінов О. В. (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Узагальнена задача Фарадея для механічної систе­ми «резервуар – рідина з вільною поверхнею» за наявності пружного амортизатора

1720–1730

Лимарченко В. О. (Київський національний універ­ситет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Поведінка трубопроводу на рухомій основі при ім­пульсному збуренні коливань

1735–1745

Дідківська О. М. (Київський національний універси­тет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Коливання резервуару з рідиною для від’ємних довжин маятникового підвісу

1750–1800

Гарт Э. Л. (Днепропетровский национальный уни­вер­ситет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск)

Сравнительный анализ двух моделей упругопла­стического деформирования пористых сред при использовании проекционно-итерационных схем МКЭ

1830

Банкет


30 серпня

Доповіді (ауд. 45)

930–955

Гудрамович В. С., Гарт Э. Л., Рябоконь С. А. (Ин­ститут технической механики НАН Украины и Государственного космического агентства, Дне­пропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск)

Применение проекционно-итерационных схем МКЭ к решению задач упругопластического деформиро­вания оболочек с отверстиями

1000–1025

Попов В. Г. (Одеська національна морська ака­демія, м. Одеса)

Напружений стан навколо двох тріщин, що вихо­дять з однієї точки, при гармонічних коливаннях повздовжнього зсуву

1030–1055

Гачкевич О. Р., Дробенко Б. Д. (Інститут приклад­них проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Комп’ютерне моделювання термомеханічних про­цесів в електропровідних тілах за електромагніт­них навантажень.

1100–1125

Бай О. В., Бай Ю. П., Сторожев В. І. (Донецький національний університет, м. Донецьк)

Ефекти високочастотної короткохвилевої локаліза­ції електропружних хвиль в низькосиметричному п’єзокристалічному шарі

1130–1200

Перерва

1200–1215

Кривий О. Ф. (Одеська національна морська акаде­мія, м. Одеса)

Особливості поля напру­жень біля тунельної трі­щини, яка виходить в площину з’єднання двох різ­них анізотропних півпросторів

1220–1230

Кирилова О. І. (Одеська національна морська ака­демія, м. Одеса)

Напружений стан у не­скінченному циліндрі до­вільного перерізу з жорсткими включеннями при коливаннях повз­довжнього зсуву

1235–1250

Кундрат М. М., Мельник Ю. В. (Національний уні­верситет водного господарства та природокори­стування, м. Рівне)

Контактна взаємодія півплощини з навантаженою по верхній границі пружною накладкою

1255–1310

Мольченко Л. В., Лоос І. І., Федорченко Л. М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Магнітопружність ортотропної гнучкої конічної оболонки з вра­хуванням ортотропної електропро­відності

1315–1325

Горошко О. О., Лебедєва І. В. (Київський національ­ний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ). Параметричні коливання гіроскопічного маятника

1330–1430

Обідня перерва

1430–1445

Вовк І. В., Коновалюк Т. П. (Інститут гідромеха­ніки НАНУ, м. Київ)

Особливості ди­наміки звукового поля при взаємо­дії точкових вихорів

1450–1505

Вовк І. В., Малюга В. С. (Інститут гідромеханіки НАНУ, м. Київ)

Обтікання сфери в’язкою нестисливою рідиною

1510–1525

Гуржій О. А., Шалденко О. В. (Національний тех­нічний університет України «КПІ», м. Київ)

Інтенсивні режими адвекції виділеної рідини в течії Діна

1530–1540

Краснопольська Т. С., Приходько Д. Ф., Гуржій О. А. (Інститут гідромеханіки НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ)

Нелінійні моделі коливань консольного стрижня з малою жорсткістю на згин

1545–1600

Можаровский В. В. (Гомельский государственный университет, г. Гомель, Беларусь)

Напряженно-деформированное состояние покры­тий из волокнистого композита при контактном взаимодействии

1605–1630

Перерва

1630–1640

Бандура Л. А., Вовк І. В., Маципура В. Т.

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ)

Розсіювання хвиль на куточку

1645–1655

Маципура В. Т., Вовк І. В., Трунов О. О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ) Поширення хвиль в криволінійному хвилеводі

1700–1715

Зражевський Г. М. (Київський національний універ­ситет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Визначення оптимальних параметрів збудження форми коливань балки

1720–1730

Андрущенко В. О., Борисейко О. В., Улітко І. А., Яцків С. Ю. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Спектр резонансних частот біморфних п’єзоеле­ментів

1735–1745

Андрущенко В. О., Бендюг В. В., Борисейко О. В., Кононіченко М. В., Улітко І. А.

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Eфективність перетворення енергії у п’єзоелемен­тах з розрізними електродами

1750–1800

Петрищев О. Н., Романюк М. И. (Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев)

Возбуждение пространственно развитых волн Рэлея

1805–1815

Петрищев О. Н., Михеева А. Н. (Национальный тех­нический университет Украины «КПИ», г. Киев)

Об одном способе решения задачи Лэмба

1830

Закриття конференції