Theoretical and Applied Mechanics Department

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
e-mail Друк PDF
Головна статті
Сучасні проблеми механіки 2013
Організаційний комітет
28 серпня
29 серпня
30 серпня
Всі сторінки

29 серпня

Доповіді (ауд. 45)

930–955

Кушнір Р. М., Попович В. С. (Інститут приклад­них проблем механіки і математики ім. Я. С. Під­стригача НАН України, м. Львів)

Про визначення усталеного термо­пруж­ного стану багатошарових структур за високотемпературного нагрівання

1000–1025

Сулим Г. Т., Турчин І. М., Колодій В. О. (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів)

Динамічна плоска задача теорії пружності для радіально-шаруватого циліндра

1030–1055

Лобода В. В., Шевельова А. Є., Тулін К. О. (Дніпро­петровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ)

Дугова тріщина з зонами контакту між включен­ням і матрицею

1100–1125

Карнаухов В. Г. (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, м. Київ)

Термомеханіка зв’язаних полів в непружних мате­ріалах та елементах конструкцій при гармонічному навантаженні

1130–1200

Перерва

1200–1215

Киричок І. Ф., Карнаухова Т. В. (Інститут меха­ні­ки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Національ­ний технічний університет України «КПІ», м. Київ) Осесиметричні резонансні коливання і вібророзі­грів в’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзо­електричними сенсорами при врахуванні темпера­турної залежності властивостей матеріалів

1220–1235

Жук Я. О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Методика оцінки залишкової міцності тонкостін­ного сталевого елемента конструкції при імпульс­ному тепловому опроміненні

1240–1255

Говоруха В. Б., Ходанен Т. В., Лобода В. В. (Дне­пропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, г. Днепропетровск)

Об электрических и магнитных граничных услови­ях на берегах трещины в пьезоэлектромагнитном материале

1300–1310

Сулим Г. Т., Онишкевич В. М. (Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка, м. Львів) Взаємодія жорсткого циліндра з пружним півпросто­ром при теплоутворенні на ділянці контакту

1315–1325

Асташкін В. І., Гачкевич О. Р., Козакевич Т. В., Равська-Скотнічни А. (Інститут приклад­них проб­лем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів; Політех­ніка Опольська, м. Ополє, Польща)

Оптимізація залишкового напруженого стану ста­левих пластин при дії рухомих джерел тепла за врахування структурних перетворень

1330–1430

Обідня перерва

1430–1445

Сенченков І. К., Оксенчук Н. Д. (Інститут меха­ніки ім. С. П. Тимошенка НАН України, м. Київ) Оцінка ефектів термоструктурно механічної зв’яза­ності при імпульсному навантаженні півпростору

1450–1500

Мартиненко М. А. (Національний університет харчових технологій, м. Київ)

Перша основна задача теорії пружності для тіла з циліндричною тріщиною

1500–1510

Мартиненко М. А. (Національний університет харчових технологій, м. Київ)

Аналітичний аналіз напружено-деформованого стану в тілі з циліндричною тріщиною

1515–1530

Острик В. І., Улітко А. Ф., Щокотова О. М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ; Інститут прикладної фізики НАН України, м. Суми)

Контакт з відривом штампа і пружного клина

1535–1550

Середницька Х. І., Чумак К. А., Мартиняк Р. М. (Інститут прикладних проблем механіки і мате­матики імені Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Термопружна трансформація міжфазних щілин з теплопроникним заповнювачем, періодично розта­шованих у біматеріальних структурах

1555–1605

П'ятецька О. В. (Київський національний універси­тет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Дисипативний розігрів та ефективність роботи сенсора при резонансних коливаннях пластини

1610–1630

Перерва

1630–1640

Флячок В. М. (Українська академія друкарства, м. Львів)

Термопружний аналіз шаруватих циліндричних оболонок з теплообміном

1645–1700

Лимарченко О. С., Тімохін О. П. (Київський на­ціональний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Поведінка трубопроводу при закритичних швид­костях течії рідини

1705–1715

Константінов О. В. (Інститут математики НАН України, м. Київ)

Узагальнена задача Фарадея для механічної систе­ми «резервуар – рідина з вільною поверхнею» за наявності пружного амортизатора

1720–1730

Лимарченко В. О. (Київський національний універ­ситет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Поведінка трубопроводу на рухомій основі при ім­пульсному збуренні коливань

1735–1745

Дідківська О. М. (Київський національний універси­тет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Коливання резервуару з рідиною для від’ємних довжин маятникового підвісу

1750–1800

Гарт Э. Л. (Днепропетровский национальный уни­вер­ситет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск)

Сравнительный анализ двух моделей упругопла­стического деформирования пористых сред при использовании проекционно-итерационных схем МКЭ

1830

Банкет