Theoretical and Applied Mechanics Department

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
e-mail Друк PDF
Головна статті
Сучасні проблеми механіки 2013
Організаційний комітет
28 серпня
29 серпня
30 серпня
Всі сторінки

30 серпня

Доповіді (ауд. 45)

930–955

Гудрамович В. С., Гарт Э. Л., Рябоконь С. А. (Ин­ститут технической механики НАН Украины и Государственного космического агентства, Дне­пропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск)

Применение проекционно-итерационных схем МКЭ к решению задач упругопластического деформиро­вания оболочек с отверстиями

1000–1025

Попов В. Г. (Одеська національна морська ака­демія, м. Одеса)

Напружений стан навколо двох тріщин, що вихо­дять з однієї точки, при гармонічних коливаннях повздовжнього зсуву

1030–1055

Гачкевич О. Р., Дробенко Б. Д. (Інститут приклад­них проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Комп’ютерне моделювання термомеханічних про­цесів в електропровідних тілах за електромагніт­них навантажень.

1100–1125

Бай О. В., Бай Ю. П., Сторожев В. І. (Донецький національний університет, м. Донецьк)

Ефекти високочастотної короткохвилевої локаліза­ції електропружних хвиль в низькосиметричному п’єзокристалічному шарі

1130–1200

Перерва

1200–1215

Кривий О. Ф. (Одеська національна морська акаде­мія, м. Одеса)

Особливості поля напру­жень біля тунельної трі­щини, яка виходить в площину з’єднання двох різ­них анізотропних півпросторів

1220–1230

Кирилова О. І. (Одеська національна морська ака­демія, м. Одеса)

Напружений стан у не­скінченному циліндрі до­вільного перерізу з жорсткими включеннями при коливаннях повз­довжнього зсуву

1235–1250

Кундрат М. М., Мельник Ю. В. (Національний уні­верситет водного господарства та природокори­стування, м. Рівне)

Контактна взаємодія півплощини з навантаженою по верхній границі пружною накладкою

1255–1310

Мольченко Л. В., Лоос І. І., Федорченко Л. М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Магнітопружність ортотропної гнучкої конічної оболонки з вра­хуванням ортотропної електропро­відності

1315–1325

Горошко О. О., Лебедєва І. В. (Київський національ­ний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ). Параметричні коливання гіроскопічного маятника

1330–1430

Обідня перерва

1430–1445

Вовк І. В., Коновалюк Т. П. (Інститут гідромеха­ніки НАНУ, м. Київ)

Особливості ди­наміки звукового поля при взаємо­дії точкових вихорів

1450–1505

Вовк І. В., Малюга В. С. (Інститут гідромеханіки НАНУ, м. Київ)

Обтікання сфери в’язкою нестисливою рідиною

1510–1525

Гуржій О. А., Шалденко О. В. (Національний тех­нічний університет України «КПІ», м. Київ)

Інтенсивні режими адвекції виділеної рідини в течії Діна

1530–1540

Краснопольська Т. С., Приходько Д. Ф., Гуржій О. А. (Інститут гідромеханіки НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ)

Нелінійні моделі коливань консольного стрижня з малою жорсткістю на згин

1545–1600

Можаровский В. В. (Гомельский государственный университет, г. Гомель, Беларусь)

Напряженно-деформированное состояние покры­тий из волокнистого композита при контактном взаимодействии

1605–1630

Перерва

1630–1640

Бандура Л. А., Вовк І. В., Маципура В. Т.

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ)

Розсіювання хвиль на куточку

1645–1655

Маципура В. Т., Вовк І. В., Трунов О. О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ) Поширення хвиль в криволінійному хвилеводі

1700–1715

Зражевський Г. М. (Київський національний універ­ситет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Визначення оптимальних параметрів збудження форми коливань балки

1720–1730

Андрущенко В. О., Борисейко О. В., Улітко І. А., Яцків С. Ю. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Спектр резонансних частот біморфних п’єзоеле­ментів

1735–1745

Андрущенко В. О., Бендюг В. В., Борисейко О. В., Кононіченко М. В., Улітко І. А.

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Eфективність перетворення енергії у п’єзоелемен­тах з розрізними електродами

1750–1800

Петрищев О. Н., Романюк М. И. (Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев)

Возбуждение пространственно развитых волн Рэлея

1805–1815

Петрищев О. Н., Михеева А. Н. (Национальный тех­нический университет Украины «КПИ», г. Киев)

Об одном способе решения задачи Лэмба

1830

Закриття конференції