Theoretical and Applied Mechanics Department

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
e-mail Друк PDF
Головна статті
Сучасні проблеми механіки 2013
Організаційний комітет
28 серпня
29 серпня
30 серпня
Всі сторінки

28 серпня

730–1020

 

Реєстрація учасників конференції (4 поверх мех-мат. ф-ту; кафедра, к. 232; просп. Глушкова, 4 е; ст. метро «Виставковий центр»). Поселення іного­родніх учасників в житловому комплексі Інституту після­дипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка (вул. Васильківська, 36)

1030–1050

Відкриття конференції (ауд. 45)

Доповіді (ауд. 45)

1050–1110

Горошко О. О., Пучко Н. П. (Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Кафедра теоретичної та прикладної механіки: 150 років науково-педагогічної роботи

1110–1130

Грінченко В. Т. (Інститут гідромеханіки НАНУ,

м. Київ). Комп’ютер і механіка

1135–1155

Морозов Н. Ф., Беляев А. К., Ильин Д. Н. (Санкт-Петербургский государственный уни­верситет; Институт проблем машиноведения РАН, г. Санкт-Петербург, Россия)

Параметри­ческий резонанс в задаче Ишлинского о скачкообразном продольном нагружении стержня

1200–1230

Перерва

1230–1255

Фрейдин А. Б., Морозов Н. Ф., Вильчевская Е. Н. (Санкт-Петербургский государственный универ­ситет, Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербургский государственный политех­нический университет, г. Санкт-Петербург)

Моделирование фронтов химических реакций в деформируемых телах

1300–1325

Котельнікова А. С., Нікішов В. І. (Інститут гідро­механіки НАНУ, м. Київ)

Вплив підводних пере­шкод на процес поширення поверхневих поодино­ких хвиль

1330–1355

Георгиевский Д. В. (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия)

Об «ортогональных эффектах» напряжённо-дефор­мированного состоя­ния в механике сплошной среды

1400–1500

Обідня перерва

1500–1515

Вайсфельд Н. Д., Реут А. В. (Одеський національ­ний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса) Осесимметричная смешанная задача теории упру­гости для полого дважды усечен­ного конуса

1520–1530

Вайсфельд Н. Д., Мойсєєнок О. П. (Одеський націо­нальний університет імені І. І. Меч­никова, м. Одеса) Антиплоска деформація клиношаруватого середо­вища

1535–1545

Реут В. В., Роговский С. Т. (Одесский националь­ный университет имени И. И. Мечникова, г. Одесса) Неразрезная полосовидная пластинка, ослабленная трещиной

1550–1605

Сидорчук О. А., Черняков Ю. А., Шнейдер В. П. (Дніпропетровський національний уні­верситет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ)

Вплив текстури на пластичне деформу­вання

1610–1620

Белова О. В., Дзюба А. П. (Днепропетровский нацио­нальный университет имени Олеся Гончара, г. Дне­про­петровск)

Экспериментальное исследование влияния повреж­дений контура отверстия на устойчивость цилин­дрических оболочек при осевом сжатии

1625–1635

Дзюба П. А. (Дніпропетровський національний уні­верситет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ) Алгоритм кусково-поліноміальної апроксимації даних експериментальних випробувань

1640–1700

Перерва

1700–1715

Галазюк В. А., Кіт Г. С. (Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут при­кладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Температурне поле у просторі за теплового потоку у круглому отворі теплонепроникного екрану

1720–1730

Лібов Д. Ю. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Крайовий резонанс при неосесиметричній дефор­мації пружного циліндра скінченної довжини

1735–1750

Токовий Ю. В. (Інститут прикладних проблем ме­ханіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Осесиметричні температурні напруження у пруж­ному скінченному циліндрі за нагріву частини біч­ної поверхні

1755–1805

Шворак М. А. (Київський національний універси­тет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Термонапружений стан товстостінного циліндра скінченної довжини у випадку гладкого контакту

1810–1820

Богданов В. Р. (Національний транспортний уні­верситет, м. Київ)

Моделювання накопичення пластичних деформацій на основі числового розв’язування плоскої задачі із урахуванням процесу розвантаження матеріалу

1830

Засідання програмного комітету